Regulamin sklepów internetowych “Na Styku Sieci” oraz “Szkoła Sieci”

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

 1. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego (Alvortech Damian Michalak, ul. Piękna 25B/33, 50-506 Wrocław).
 2. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Sklepu jest Alvortech Damian Michalak z siedzibą we Wrocławiu (50-506) przy ul. Pięknej 25B/33, NIP: 7773187292, REGON: 301730636, e-mail do korespondencji: kontakt@szkolasieci.pl.
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://portal.szkolasieci.pl/regulamin. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt: a. pod adresem: Alvortech Damian Michalak, ul. Piękna 25B/33 50-506 Wrocław, Polska; b) pod adresem e-mail: kontakt@szkolasieci.pl
 5. Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 6. Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Kurs i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kursy – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Sklep – serwisy internetowe dostępne pod adresem: https://szkolasieci.pl oraz https://portal.szkolasieci.pl za pośrednictwem których Klient może nabyć Kursy.
 6. Sprzedający – Alvortech Damian Michalak, ul. Piękna 25B/33 50-506 Wrocław, Polska, NIP: 7773187292, REGON: 301730636, e-mail: kontakt@szkolasieci.pl, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu.
 9. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności związanych z kursami, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  • posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord (tylko w niektórych przypadkach),
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  • możliwość odtwarzania plików wideo.
 4. Każdy korzystający ze Sklepu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie.
 6. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 9. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Kursów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 10. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
 11. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk „Dołączam do listy oczekujących” lub równoważny. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu Szkoła Sieci

 1. Administrator umożliwia zakup pojedynczych Kursów w Sklepie.
 2. Klient może nabyć dostępne w Sklepie pojedyncze Kursy poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk “Złóż zamówienie”, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 5. Składanie zamówień w sklepie

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera Kursy, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Kursów przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Kursy, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Kursy, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@szkolasieci.pl.
 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  • łącznej cenie dodanych do koszyka Kursów wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  • możliwości odstąpienia od umowy.
 9. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 10. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 12. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 13. Realizacja Zamówienia na Kurs następuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: portal.szkolasieci.pl. Kurs uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 14. Cena Kursów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Kursu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
 16. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 17. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  • płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system paypal.com,
  • szybkie przelewy Tpay (w tym blik)

§ 6. Przedsprzedaż produktów

 1. Administrator może prowadzić przedsprzedaż wybranych Kursów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Kursu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Kursy nowe i cechujące się małą dostępnością, Kursy, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Kursów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Kursu (na stronie z linkiem do koszyka).
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Kursy lub bonusy, są realizowane (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 8. Odpowiedzialność za wady

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kursu zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Kursu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli: 1) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży; 2) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 4. Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 5. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 6. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Kursu, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 9. Reklamacje

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: Alvortech Damian Michalak, ul. Piękna 25B/33 50-506 Wrocław, Polska, z dopiskiem: „Reklamacja Szkoła Sieci” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@szkolasieci.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. Zmiany regulaminu i dostępność sklepu

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 11. Opinie klientów

 1. Na stronach z opisami Kursów Administrator umieszcza opinie Klientów.
 2. Opinie Klientów pochodzą tylko z zamkniętych grup (dotyczących danego kursu) w serwisie Discord oraz z korespondencji e-mail między Klientem a Administratorem.
 3. Dostęp do grupy w serwisie Discord dotyczącej danego Kursu, Klient otrzymuje po zakupie Kursu w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do grupy w serwisie Discord.
 4. Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 5. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@szkolasieci.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest Alvortech Damian Michalak z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://portal.szkolasieci.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@szkolasieci.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2023 roku.